.single.et_pb_pagebuilder_layout.et_full_width_page .et_post_meta_wrapper{display:none;}

 ~ Algemene Workshop Voorwaarden Ron ter Burg Photography ~

Algemene voorwaarden Workshops Ron ter Burg Photography

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Ron ter Burg Photography afsluit.
Lees deze voorwaarden goed door voordat u een workshop bij Ron ter Burg Photography afsluit.

Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden én het privacy statement, zoals deze op de website www.ronterburg.com staat, akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Ron ter Burg Photography.

2. Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Op de website www.ronterburg.com staat per workshop het minimum vereiste aantal deelnemers vermeld.
2.2 Ron ter Burg Photography behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en datum te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail met daarbij een factuur. De betaling dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Zodra het totaalbedrag voor de workshop op onze bankrekening is bijgeschreven is uw inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximaal aantal deelnemers staat per workshop op de website www.ronterburg.com vermeld. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt dit op de website aangegeven en is het niet meer mogelijk via de website een plek te reserveren of boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u Ron ter Burg Photography mailen via info@ronterburg.com om u op te geven voor de reservelijst. Geef hierbij uw de workshop, de datum, uw naam en uw telefoonnummer op. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden of omboeking door de deelnemer
3.1 Afmelden of omboeken dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Omboeken van een workshop:

Het omboeken van een workshop is uiterlijk tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de workshop kosteloos mogelijk. Bij een omboeking korter dan 2 weken (14 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, ontvangt u geen restitutie.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Het afmelden van een workshop is uiterlijk tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de workshop mogelijk. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht en ontvangt u geen restitutie. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, ontvangt u geen restitutie.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, echter verwachten wij van u wel de gegevens van de plaatsvervangende deelnemer.

4. Annulering/verplaatsing door Ron ter Burg Photography
4.1 Ron ter Burg Photography is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan voor aanvang bericht.
4.2 Ron ter Burg Photography is gerechtigd de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of sms en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Ron ter Burg Photography is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 Ron ter Burg Photography is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de aangeboden workshop te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum. Bij annulering door Ron ter Burg Photography worden de betaalde cursuskosten gerestitueerd.

5. Betaling
5.1 De betalingstermijn van een factuur is 10 dagen. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 10 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Ron ter Burg Photography.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer maken op de inschrijving. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6. Klachten
6.1 Heeft u een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Ron ter Burg Photography We zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ron ter Burg Photography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 Tijdens de workshop kunnen kleding of spullen vies worden. Ron ter Burg Photography is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken aangezien wij in de natuur werken.

8. Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van korte beeldopnamen (filmfragmenten of foto’s) van een (gedeelte van) een workshop is toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal op enerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Overig
9.1 Ron ter Burg Photography behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, is Ron ter Burg Photography gerechtigd deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Copyright © Ron ter Burg Photography

Alle afbeeldingen en overige content op deze site zijn eigendom van Ron ter Burg Photography. Deze site en content op deze site mag niet worden gedownload, gekopieerd en overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Ron ter Burg.Copyright © Ron ter Burg Photography, all rights reserved.

Verkoop en informatie

Neem voor advies en informatie contact op via:

Telefoon:  +31 (0)6 54 75 55 73
Mail: info@ronterburg.com